top of page

אבי ז"ל היה תלמיד חכם. נולד בסלונים, היה בוגר ישיבה, ובעל סמיכות לרבנות. היה תלמיד מצטיין במקצועות המתמטיקה, והתענין בספרות העברית החדשה. הורי עלו לארץ בראשית שנות העשרים ונקלטו בת"א ע"י דודתי אחות אמי ובעלה, שעלו לארץ בנערים תלמידים לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה

.

דודי, חיים אריאב (קרופסקי), בוגר הגימנסיה הרצליה, קצין בצבא הטורקי, היה פקיד בכיר בסוכנות היהודית שנוסדה לאחר הכבוש הבריטי. הוא קבל לעבודה את אבי כפקיד וכממונה על קליטת העולים שהיו מגיעים ארצה דרך נמל יפו. הורי קבלו למגורים ”וילה” קטנה (צריף) בתוך מיתחם "בית העולים" שברחוב העליה, ושם נולדה אחותי הבכורה שולמית (ע”ש סבי ר' שלום). שולמית היפיפיה נפטרה בשבועות תרפ"ט, אחרי שרופאים לא הצליחו להצילה מהתקפת המעי העיור והיא אז ילדה כבת חמש. ב"בית העולים" נולדתי גם אני בשנת תרפ"ו, ובשכונת זו עברו עלי נעורי עד שמלאו לי שש שנים, ואז עברנו לגור בבית הקטן שבנינו אט אט, במשך חודשים ושנים, ברחוב ז'ן ז'ורס בתל אביב

bottom of page