top of page

שתיים מהאהבות הגדולות של יוסקה תמיד היו הקריאה והכתיבה. התעניינותו בהיסטוריה של יהדות חב"ד, בחלקה הודות לנישואיו הראשונים עם עליזה שניאורסון, הביאו אותו להתרכז במחקר מעמיק בתולדות משפחת שניאורסון, ובמיוחד בענף המשפחתי הקושר את אישתו עליזה וצאצאיו למייסד חסידות חב"ד, שניאור זלמן מלאדי, או כפי שהוא מכונה, האדמו"ר הזקן

מחקריו של יוסקה התמקדו בין היתר, באחד מצאצאי האדמו"ר  הזקן, הרב דוד צבי אריה שניאורסון, הרדצ"א, סבה של אישתו, עליזה. מחקריו נערכו וחוברו לספר שיצא לאור תחת השם: אל מול פני המדרגות. בכישרון וידע מעמיקים, מתאר יוסקה בספרו את פועלו של הרדצ"א כרב קהילת ירושלים, כעורך דין מעולה, וגואל אדמות 

bottom of page